Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2017 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2017 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ105 000
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други приходи50 000
5.Приходи от концесии
6.Помощи и дарения от страната
7.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2017 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.670 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.715 200
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2017 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ1 935 700
  1.Текущи разходи1 887 700
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 212 400
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)658 300
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)17 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)48 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2017 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ1 935 700
  1.Общо ведомствени разходи1 935 700
1.1.Персонал1 212 400
1.2.Издръжка675 300
1.3.Капиталови разходи48 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Отчети по месеци и тримесечия за 2017 г.

Архив