Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Функции


Изпълнителна Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр.Русе е към министъра на транспорта.
Изпълнителната агенция е администрация за осъществяване на административно обслужване и свързаните с това дейности към определен министър.
Изпълнителна агенция се създава с постановление на Министерския съвет. Тя е юридическо лице, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
Изпълнителната агенция се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Изпълнителният директор на изпълнителната агенция се назначава от министъра, към който е създадена агенцията, съгласувано с министър-председателя.

Функции

 1. Агенцията изпълнява функции в съответствие с вътрешното и международното право относно обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на Република България.
  1. Агенцията участва в работата на Дунавската комисия в Будапеща, в Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската кономическа комисия (ИКЕ) при ООН в Женева в Смесената българо-румънска комисия за р. Дунав в Смесената българо-румънска комисия за моста Русе - Гюргево, както и в работата на други международни организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по р. Дунав и по европейските вътрешни водни пътища.
  2. Агенцията изготвя становища по проектите на актове на органите и организациите по т.1 и участва със свои експерти и специалисти в работните им сесии.
  3. Агенцията осигурява изпълнението на решения и препоръки на международните органи и организации по т. 1, отнасящи се до българския участък от р. Дунав.
 2. Агенцията осъществява дейността си, като:
  1. осигурява навигационно-пътната обстановка чрез дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав и в акваториите на пристанищата и зимовниците, за безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от реката;
  2. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р. Дунав в българския участък, както следва: колебания на водното ниво; скорост и направление на течението; дебит на реката; рушене на бреговете и островите; образуване на пясъчни наноси и ледови явления;
  3. събира и разпространява информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;
  4. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на реката в зоната на моста Русе - Гюргево и организира безпрепятствено корабоплаване;
  5. обработва материалите и данните от хидроморфоложките проучвания и издава лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването на Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;
  6. осигурява информация в областта на проучванията на реката;
  7. уведомява съответните органи, министерства и ведомства за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега и други;
  8. проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;
  9. дава съгласие за разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите;
  10. извършва хидрометеорологичните наблюдения в българския участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра за осигуряване на безопасността на корабоплаването.
  11. Изпълнява проекти по поддържане и подобряване на условията за корабоплаване по р.Дунав

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на изпълнителната агенция се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.