Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Контакти

ИАППД - Русе:
http://www.appd-bg.org/

Aдрес: БЪЛГАРИЯ
пощенски код: 7000
гр. Русе
бул. "Славянски" №6

БУЛСТАТ: 000513106

Работно време на администрацията:
Понеделник ÷ Петък: 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00

Централа:
(082) 823133, (082) 823134,
(082) 823135, (082) 823136,
0889418458, 0889419182
Факс: (082) 823131

Изпълнителен директор
Павлин Здравков Цонев
Тел: (082) 823130

Главен секретар
Лиляна Великова Рац
Тел: (082) 823132

Дирекция "Административно-правно и финансово стопанско обслужване"
Директор: Иваничка Николаева Енчева
Тел: (082) 823132

Работно време на звеното за административно обслужване:
Понеделник ÷ Петък: 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00

Дирекция "Поддържане на корабоплавателния път"
Директор: Ивелин Венциславов Занев
Тел: (082) 298029

Дирекция "Хидрология и хидрометеорология"
Директор: инж. Константин Янев Ялъмов
Тел: (082) 823799

   Дежурни хидрометеоролози:
ХМС Ново село: (09316) 2206, GSM: 0879223295
ХМС Лом: (0971) 60203, GSM: 0879223289
ХМС Оряхово: (09171) 2062
ХМС Свищов: (0631) 43340
ХМС Русе: (082) 834049, GSM: 0879825905
ХМС Силистра: (086) 823581

Дирекция "Европейски програми, проекти и връзки с обществеността"
Директор: Божидар Хараламбиев Янков
Тел: (082) 298028

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
http://www.mtitc.government.bg