Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Разрешителни


Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)
  1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък - свободен текст.

  2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.

  3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

  4. Молба за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект.

  5. Заявление за прекратяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект или издадено разрешително за ползване на воден обект.


Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Указания на МОСВ

Публичен регистър на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на:
Лице за контакт: