Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Разрешителни


Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)
  1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък - свободен текст.

  2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.

  3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

  4. Молба за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект - свободен текст.

  5. Заявление за прекратяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект или издадено разрешително за ползване на воден обект.


Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Указания на МОСВ

Публичен регистър на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на:
Лице за контакт: