Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

История

През 1935 г. в системата на Министерство на железниците е създадена "Дунавска хидрографна служба" със седалище - град Лом и задача поддържане на корабоплавателния път‚ съставяне на карти на река Дунав и организиране на хидрометеорологични наблюдения в българския участък на реката. След сключването на "Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав" - 1948 година в Белград‚ през 1949 година "Дунавската хидрографна служба" преминава към Министерство на народната отбрана - Дунавски флот - Русе. През 1953 година тази служба се връща към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и е създадено "Управление плавателен път" - Русе‚ със задача да поддържа плавателния път в българския участък на река Дунав. В дейността не е предвидено да се извършват хидрографни и хидроложки проучвания за режима на реката. През 1955 година "Управление плавателен път" преминава като отдел към Параходство БРП. На 1 април 1956 година‚ Министерският съвет приема постановление‚ с което "Управление плавателен път" се реорганизира в "Управление за поддържане плавателния път и проучване на река Дунав" със седалище град Русе към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
От 2 декември 1999 година "Управление за поддържане плавателния път и проучване на река Дунав" с постановление на Министерски съвет No212 е реорганизирано като Изпълнителна Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".