Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2022 г.

13.4.2022 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.1 188 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.1 188 000
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
 Предоставени трансфери (-)
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ3 088 294
  1.Текущи разходи2 678 294
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 878 294
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)778 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)22 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)410 000
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

13.4.2022 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ3 088 294
  1.Общо ведомствени разходи3 088 294
1.1.Персонал1 878 294
1.2.Издръжка800 000
1.3.Капиталови разходи410 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120
Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2022 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Общо ведомствени разходи
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Отчети по месеци и тримесечия за 2022 г.

Архив