ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт с адрес: http://www.appd-bg.org

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие - частично съответства на посочения стандарт.

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:Пояснения
Алтернативно представяне на записаните аудио и видео материалиНеприложимо
Не са публикувани подобни материали.
Текстово представяне на нетекстовата информацияЧастично осигурено
В повечето случаи е спазено.
Да не се представя текст във вид на изображениеЧастично осигурено
Спазено е с изключение на адресите за електронна поща, с цел защита от спам.
Да не се представя текст във вид на изображение без изключенияЧастично осигурено
Спазено е с изключение на адресите за електронна поща, с цел защита от спам.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурен
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияЧастично осигурен

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 8.10.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 8 октомври.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта. Използвани са също и онлайн инструменти за проверка, като WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, W3 Markup Validation Service, Tingtun Checker и др..

Обратна информация и данни за контакт:
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”,
7000 Русе, ул. „Славянска“ № 6
електронна поща: webmaster@appd-bg.org

Процедура по прилагане:

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез нейното деловодство на адрес: ул. „Ген.Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на ДАЕУ.

РАЗДЕЛ 2

Препоръчително съдържание

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” да се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на агенцията. ИАППД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация. Дата на публикуване на уебсайта: 8.6.2017 г.