Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма „Административен капацитет”

Ръководството на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” Русе разработи проектно предложение Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” чрез обучение на служителите й по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” чрез обучение на служителите й и сключен договор с ОПАК № 12-22-12/26.06.2013 г. е в размер на 66 270.97 лв..

Основна цел на проекта е повишаване на административния капацитет чрез подобряване на квалификацията на служителите в агенцията/подобряване работата на ИАППД за реализиране на ефективна политика за подпомагане на държавата в областта на поддържане и проучване на р. Дунав, качествено работеща администрация, повишаване професионализма и компетентността на служителите.

Специфични цели:

 • подобряване на професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в Агенцията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им;
 • подобряване управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите;
 • подпомагане изпълнението на държавната политика относно проучването и поддържането на р. Дунав с цел осигуряване на безопасни условия за корабоплаване във вътрешните водни пътища;
 • задържане на квалифицирани специалисти и повишаване степента на удовлетвореност на служителите в ИАППД.

Очаквани резултати:

Обучени служители, от които:

 • обучения, организирани от ИПА – ще бъдат обучени 17 служители по 15 теми, като някои от служителите ще преминат през повече от едно обучение;
 • обучения по чужди езици:
  • английски за напреднали – ще бъдат обучени до 10 служители;
  • румънски за начинаещи – ще бъдат обучени до 10 служители;

Специализирани обучения:

 • водач на малък кораб - за придобиване квалификационна степен курс за водач на малък моторен кораб съгласно Наредбата No 6 за компетентността на морските лица – ще бъдат обучени 5 служители;
 • Auto CAD Civil 3D – ще бъдат обучени 8 служители;
 • Обучение в Географски информационни системи – за начинаещи и напреднали – ще бъдат обучени 5 служители.
 • проведен 1 бр. семинар по „Професионални компетенции”;
 • Като резултат от гореизброените обучения се очаква повишаване професионализма и подобряване компетентността на служителите, преминали обученията и качеството на работата им;
 • Подобрени комуникационни умения на обучените служители;
 • Повишен институционален капацитет за дейността на Агенцията в международни специализирани органи и организации.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” „Експерти в действие” съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестиции в хората” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08