Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020 *

Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване

Проект:
Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване
Финансираща програма:
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020
Приоритетна ос:
ПО IV – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”
Продължителност на проекта:
29 януари 2018 г. - 30 септември 2022 г.
Общ бюджет на проекта:
20 632 677 лв.
Източници на финансиране:
  ЕФРР: 17 537 776 лв. – 85%
  Национално съфинансиране: 3 094 902 лв. – 15%
Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-1/29.01.2018 г.
Цели на проекта:
 • Осигуряване на дълбочини в райони на корабоплаване в българския участък за поддържане от ркм 610 до ркм 375 на река Дунав съгласно Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав от 1949 г, Споразумение между Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1955 г. и Препоръките на Дунавската комисия.
 • Удълбочаване на пристанищни акватории, естествени или изкуствено оформени лимани и зимовници, както и подходи към всички изброени по-горе.
 • Проектният обхват на работа за поддържащото драгиране по критични участъци се основава на данни от провежданите предварителни проучвания по ИСПА-Румъния, който може да бъде проследен в картни листове за местоположение на критични участъци в общия българо-румънски участък (Приложение № 1) и „Таблица 12-4: Обобщение на поддържащия драгаж по участъци и алтернативи” (Приложение № 2).
Дейности:
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби за транспортиране на наноси.
 • Изпълнение на доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби.
 • Управление на проекта, мониторинг и публичност.
Резултати:
С доставката на драгажната техника включваща маневрен кораб, драга, тръби за пренос на наноси, несамоходни понтон и шалан, започна реален драгаж на критичните участъци на река Дунав. Това спомогна за нормализиране на трафика от товари, пътници и поща по реката. С реализацията на проекта се създадоха условия за изпълнение на международните договорености за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в контекста на Конвенция за режима на корабоплаване по Дунава.
Статус на проекта:

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2

Проект:
Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2
Проектът е фаза от изпълнението на проект Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав, финансиран по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г., включен като Дейност 4 - “Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографни проучвания”, но не е реализиран. Ново проектно предложение беше подадено Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2
Идентификационен номер на проекта:
BG16M1OP001–4.001. Одобрено за финансиране на 02.03.2016 г.
Финансираща програма:
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020
Приоритетна ос:
ПО IV – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”
Продължителност на проекта:
22 месеца (31 март 2016 г. - 31 януари 2018 г.)
Общ бюджет на проекта:
6 146 508 лв.
(ЕФРР: 5 224 531 лв. – 85%, Национално съфинансиране: 921 976 лв. – 15%)
Резултати:
С доставката на специализирания плавателен съд с необходимото оборудване се извършва съвременна проучвателна, по-мащабна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. По този начин се проследяват хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло, както и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци.
Хидрографен кораб "Дунав 1"

Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията

Проект:
„Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията“
Идентификационен номер на проекта:
BG16М1ОP001-5.001-0011
Приоритетна ос:
ПО V „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020
Продължителност на проекта:
13 септември 2016 г. – 30 септември 2018 г.
Общ бюджет на проекта:
117 897 лв.
(ЕФРР: 100 213 лв. – 85%, Национално съфинансиране: 17 685 лв. – 15%)
Резултати:
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” обнови съществуващия си уеб сайт и изгради мобилна версия за улеснен достъп до онлайн съдържание.
Внедрени бяха уеб услуги и интерактивна онлайн платформа за предоставяне на информация и електронни услуги. Чрез подобрената визуализация, Агенцията подпомага по-ефективно корабоплавателите чрез представяне на актуална информация за навигационната обстановка, водните стоежи, критични участъци и услуги, свързани с корабоплаването. Цялата тази информация е с улеснен достъп и през новоизградената мобилна версия на сайта.
В рамките на същия проект бяха проведени още обучения на служители на ИАППД, пряко ангажирани с изпълнението на проекти по ОПТТИ. С тях се цели по-бързо и ефективно изпълнение на дейностите, свързани с подготовка, наблюдение и контрол на проектите, по които ИАППД е бенефициент.

Сигнали за нередности по ОПТТИ

Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Сигналите за нередности могат да са устни или писмени. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти, съфинансирани от Оперативната програма.

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПТТИ по някой от следните начини:

 1. на електронна поща: signalsoptti@mtitc.government.bg
 2. на телефони 9409 207 и 9409 375,
 3. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията
 4. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПТТИ, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:
  • министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.

Обработката на Вашите сигнали се извършва в съответствие с Вътрешните правила за администриране на нередности на УО на ОПТТИ, част от Процедурния наръчник на УО на ОПТТИ, наличен тук