Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма
Транснационално сътрудничество Югоизточна Европа

лого на програмата

Проект:
NEWADA
Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
Продължителност на проекта:
36 месеца (април 2009  г. – март 2012  г.)
Общ бюджет на проекта:
2 864 546€
Бюджет на ИАППД в проекта:
346 000€

NEWADA е първият проект, свързващ водните администрации от всички придунавски държави.

В рамките на този проект различните институции, отговорни за управлението и поддържането на плавателния път на р. Дунав, установиха мрежа (система), целта на която е да се хармонизират техните дейности, планове за действие, да се обменя опит и най-добри практики и да се инициират определени общи действия.

В съответствие с Европейската транспортна политика (напр. NAIADES) проектът предвижда и предоставянето на платформа за обмен и разпространяване на знания, свързани с подходящия за реката речен инженеринг и нейното поддържане, както и с опазването и възстановяването на околната среда в съответствие с Европейската рамкова директива за водите.

лого на проекта

Проект:
NEWADA duo
Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
Приоритетна ос:
“Подобряване на достъпността”
Продължителност на проекта:
24 месеца (октомври 2012 - септември 2014 г.)
Общ бюджет на проекта:
2 239 287 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
154 158 €

Проектът NEWADA duo засилва сътрудничеството между администрациите, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав. Главната цел на NEWADA duo е да осигури безпрепятствено корабоплаване по цялото протежение на река Дунав. Това е постигнато чрез прилагането на два различни подхода. На първо място, администрациите, отговорни за поддържането на река Дунав, положиха повече усилия по отношение на съвместното координиране на техните дейности, като по този начин се предостави възможност за уеднаквяване нивото на услугите, предоставяни във връзка с инфраструктурата по р. Дунав. На второ място, са осъществени повече преки контакти с ползвателите на плавателния път, за да може занапред услугите да бъдат адаптирани в съответствие с техните специфични нужди.

Изпълнени са пилотни дейности в избрани участъци от реката и са разработени концепции, предоставящи основата за последващи дейности, които ще бъдат предложени за финансиране от различни европейски инструменти, позволяващи големи инвестиции в инфраструктурата и в оборудването за проучване и поддържане на реката.

Консорциумът се състои от всички придунавски организации, отговорни за поддържането на плавателния път (9 партньора от 7 държави), като се постигна и координация с други организации, които имат отношение.

Проект:
WANDA
Продължителност на проекта:
36 месеца (април 2009 – март 2012 г.)
Общ бюджет на проекта:
1 667 240 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
50 000 €

Основната цел на проекта WANDA беше хармонизиране на международните правила и практики в областта на управление на отпадъците от корабоплаване в придунавските държави в югоизточна Европа. В близко бъдеще ограниченията наложени от държавните граници ще отпаднат чрез създаване на устойчива система за управление на отпадъците от корабоплаването по протежение на р. Дунав от идейна, оперативна и финансова гледна точка.

В проекта бяха заложени дейности като разработване на международна рамкова концепция за управление на отпадъците, хармонизирани национални концепции, изпълнение на пилотни дейности, както и изготвяне на финансов модел за финансиране на услугите, предлагани от системата за управление на отпадъците.

Проект:
Co-Wanda
Convention on waste management for inland navigation on the Danube
Продължителност на проекта:
24 месеца октомври 2012 – септември 2014 г.)
Общ бюджет на проекта:
1 719 870 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
69 802 €

Въз основа на констатациите, направени по време на предходния проект WANDA, основна задача на CO-WANDA е да стартира инициативата за разработването на документ, който да предостави ясни правила и насоки за управлението на отпадъците от корабоплаване.

Всички дейности и мерки, заложени в проекта, са насочени към разработването на Международна конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав, чрез която се хармонизира управлението на тези отпадъци по цялото поречие на реката. Партньори от страни членки на ЕС, както и от страни извън ЕС продължат своето тясно сътрудничество, което е дори разширено и с привличането на нови партньори. Международни организации от сферата на корабоплаването по вътрешните водни пътища, опазването на околната среда, както и заинтересовани лица, администрации и изследователски институти в качеството си на наблюдатели подкрепиха разработването и постигането на общо споразумение относно предаването и приемането на отпадъците от корабоплавателна дейност.